119วิธีการทำบุญเพื่อเสริมบุญบารมี

24/10/2011 at 2:10 PM ใส่ความเห็น

ก่อนอ่านให้ตั่งจิตอธิฐานให้มั่น
ตั่ง นะโมฯ 3 จบ

ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล เกิดวันเดือนปีขอให้มีสติ สมาธิ เกิดปัญญาเข้าใจวิธีการทำบุญได้อย่างถูกต้อง

มีปัญหาสิ่งใดขอให้อธิฐานจิตขอเกิดปัญญาแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย

โอวาทปาฏิโมกข์ 3

คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักใหญ่
1.เว้นจากความชั่วทั้งปวง ทั้งทางกาย วาจา ใจ
2.ทำความดีให้ถึงพร้อมด้วย กาย วาจา ใจ
3.ชำระใจของตนให้ผ่องแผ้วหมดจดจากเครื่องเศร้าหมอง เช่น โลภ โกรธ หลงฯ
ต้องดูจิตของเราด้วยนะค่ะว่าสบายใจแบบไหนชอบแบบไหนอย่าฝืนตัวเอง
การทำบุญทำความดีทุกๆอย่างต้องไม่เดือดร้อนลำบากแก่ตนเอง และผู้อื่นนะค่ะๆ
การเร่งรัดบุญ
ถ้าเราพยายาม จะทำให้เกิดบารมีเร็วขึ้นทำให้มีความสำเร็จเร็วขึ้นลองพิสูจน์ดูนะค่ะ
ทำทาน 100 ครั้ง บุญไม่เท่ากับการรักษาศีลห้า 1 ครั้ง
รักษาศิล 100 ครั้ง บุญไม่เท่ากับการตั่งใจเดินจงกรม นั่งสมาธิ 1 ครั้ง
เมื่อมีการรักษาศิล เมื่อมีการภาวนาให้เกิดสติจิตไม่ฟุ้งซ่านไปตามสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามารบกวน พิจารณาปัญหาใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา ค่อยๆแก้อย่าฟุ้งซ่าน อย่าใจร้อน
เมื่อมีการทำทานอย่างเหมาะสม ตามเหตุ ตามปัจจัยโดยไม่ให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อน เหมาะสมแก่กาล ตามเวลา พอเพียง ปาฏิหารย์จะเกิด
เมื่อคิดดี ทำดี พูดดี บารมีจะเกิด แล้วตั่งใจทำทุกอย่างด้วยปัญญา อย่างมีสติ ไม่พลีผลาม
ความสำเร็จจะตามมา

หลักการทำบุญ

1 ของที่ทำควรให้สะอาด เหมาะสม เป็นของดี
2 ในขณะทำควรให้เป็นสมาธิ หรือทำจิตใจให้สงบ
3 แต่งตัวให้เรียบร้อย เหมาะสมกับกาละเทศะ
4 ควรมีข้าว+น้ำ+ขนม+เงิน ดอกไม้ธูปเทียน
5 ทำของที่ชอบใจ (การทำบุญจะทำอย่างไร จะได้อย่างนั้นอยากได้ของที่ประเสริฐและเลิศ จึงควรทำให้ดี
ให้เหมาะสมตามกำลังตามปัจจัยที่เราสดวกไม่ลำบากนะค่ะ เช่น ถวาย หนังสือพระไตรปิฏก ควรทำบ่อยๆ เช่น ทำทั้งชุด (บางทีทำตามศรัทธาก็มี) ตามมาก็หนังสือที่พระเรียน )

กาลามสูตร 10 (ข้อห้ามมิให้เชื่อโดยอาการ 10 อย่าง)
1 อย่าได้เชื่อถือ ตามถ้อยคำที่ได้ยินหรือที่ฟังมา (มา อนุสสเวนะ)
2 อย่าได้เชื่อถือ ตามถ้อยคำสืบๆ กันมา (มา ปรัมปายะ)
3 อย่าได้เชื่อถือ โดยตื่นข่าวว่าได้ยินอย่างนี้ (มา อิติกิรายะ)
4 อย่าได้เชื่อถือ โดยอ้างตำรา (มา ปิฎกสัมปทาเนนะ)
5 อย่าได้เชื่อถือ โดยเดาเอาเอง ( มา ตักกเหตุ)
6 อย่าได้เชื่อถือ โดยคาดคะเน (มา นยเหตุ)
7 อย่าได้เชื่อถือ โดยความตรึงตามอาการ (มา อาการปริวิตักเกนะ)
8 อย่าได้เชื่อถือ โดยชอบใจว่าต้องกับทิฐิของตนเอง (มา ทิฎฐินิชฌานักขันติยา)
9 อย่าได้เชื่อถือ โดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้ (มา ภัพพรูปตายะ)
10 อย่าได้เชื่อถือ โดยความนับถือว่าสมณะนี้คือครูของเรา (มา สมโณ โน ครูติ)
เมื่อใด พึงรู้ด้วยตนเองว่าธรรมเหล่านั้นเป็นอกุศล เป็นกุศล มีโทษ ไม่มีโทษเป็นต้นแล้ว จึงควรละหรือข้าถึงธรรมตามนั้น

วิธีการทำบุญที่ได้ผล และส่งผลบุญให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
1 ต้องมีศรัทธาที่แน่วแน่
2 ต้องเป็นผู้ที่ทำทานอย่างสม่ำเสมอ(หมั่นทำบุญบริจาคทานอยู่เสมอ ทำให้มั่นคงร้ำรวย ตระหนี่เหนี่ยวแน่น ไม่บริจาคทาน ทำให้ยากจนขัดสน)
3 ผู้ขอต้องมีศีลและกรรมบถ 10
3.1 ห้ามฆ่าสัตว์( ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำให้อายุสั้น ไม่ค่าสัตว์ตัดชีวิตทำให้อายุยืน)
3.2 ห้ามลักทรัพย์
3.3 ห้ามพูดปด
3.4 ห้ามประพฤติในกาม
3.5 ห้ามพูดส่อเสียด
3.6 ห้ามพูดคำหยาบ
3.7 ห้ามพูดเพ้อเจ้อ
3.8 ห้ามโลภอยากได้ของผู้อื่น
3.9 ห้ามโกรธ (มักโกรธทำให้ไม่สวย ยิ้มแย้มแจ่มใส มักไม่โกรธทำให้เป็นคนน่าเลื่อมใส)
3.10 ห้ามมีมิจฉาทิฐิ การเป็นมีความเห็นผิดไปจากกฎของธรรมชาติ
4 การภาวนาต้องมั่นคง ใช้สติ เจริญวิปัสสนา การนั่งสมาธิ ให้พิจารณาให้ถูก ให้ได้ละกิเลสด้วยปัญญา และควรทำให้สม่ำเสมอใช้สติ
-มีสติอยู่กับความรู้สึกของตัวเอง
-บังคับใจตนเอง
-ตั่งเวลา ปรับเวลาตามสภาวะ หน้าที่ของตน ในการปฏิบัติแต่ละครั้ง
-พร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร
5 ต้องใช้ปัญญา โดยเฉพาะการละนิวรณ์ 5เครื่องกางกั้นคุณความดี
5.1 ความง่วงหงาวหาวนอน
5.2 กามะฉันทะ พยายามละกิเลส ตัณหา รวมถึงความโลภ
5.3 การผูกพยาบาท การผูกใจเจ็บ หรือผูกอาฆาต
5.4 ความฟุ้งซ่านรำคาญใจ
5.5 ความลังเล สงสัย
6 ไม่เย้อหยิ่งจองหอง ( เย้อหยิ่งจองหองทำให้เกิดในตระกูลต่ำ อ่อนน้อมถ่อมตน ทำให้เกิดในตระกูลสูง)
7 อย่าอิจฉาริษยาผู้อื่น(มีใจริษยาผู้อื่นทำให้มีอำนาจน้อย มีมุทิตาคือพลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีมีความสุข ไม่ริษยาเขา ทำให้มีอำนาจน้อย)
8 ไม่เบียดเบียนสัตว์(เบียดเบียนสัตว์ทำให้มีโรคมาก มีความเมตตากรุณา ไม่เบียดเบียนสัตว์ทำให้มีโรคน้อย)
9 อย่าขวางบุญผู้อื่นและร่วมบุญจากการโมทนาบุญที่ผู้อื่นกระทำ
10 ทำทานโดยเป็นเจ้าภาพสังฆทาน
บุญในการถวายสังฆทานให้พระอริสงฆ์ สองฝ่าย
พระภิกษุสงฆ์
พระภิกษุณีสงฆ์
*****โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธาน ถือเป็นการทำทานที่สูงสุดในโลก
-สังฆทานนั้นต้องเป็นอาหารที่พระท่านฉันได้ในเวลานั้นและต้องถวายก่อนเที่ยง
*ส่วนของเป็นถังๆหรือของอื่นๆ เป็นบริวารสังฆทานเท่านั้น
-ต้องกล่าวคำถวายสังฆทาน
*ในคำถวายต้อง มี *ภิกขุสังฆัสสะ * ด้วย
-พระ หรือสมณะชี พราหมณ์ตั่งแต่ 4 รูปขึ้นไป เรียกว่าครบองค์สงฆ์ หากเกิน 4 รูปขึ้นไปยิ่งดี
***หากพระท่านมีองค์เดียวสามารถเป็นตัวแทนรับสังฆทานแทนพระทั้งวัดได้
-หากมีการการอุบโลกน์สังฆทาน พระรับสังฆทานแล้ว พระรูปที่ 2 จะทำการอุบโลกน์
คือประชุมสงฆ์แบ่งปันอาหารที่ได้รับถวายมาตามลำดับ
*การถวายเงินให้เณรหรือพระ เป็นบาปนะค่ะ ทำให้พระท่านเกิดกิเลส ผิดกฎของสงฆ์
ถ้าจะถวายให้ใส่ตู้ทำบุญที่วัดจะดีกว่านะค่ะ
11 ทำบุญกับพ่อแม่ พระอรหันของลูกโดยการให้เงิน ปัจจัย การเลี้ยงดูท่านและปฏิบัติต่อท่านให้เหมาะสม เท่ากับเราได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้า และอย่าลืมขอพรกับท่าน
12 อ่าน ฟัง เรียน ธรรมะ ให้มาก เผยแพร่ธรรมะที่ถูกต้อง
13 พิจารณากฎไตรรัก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ความไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นของไม่แน่นอน มีเกิดแก่เจ็บตาย มีได้มีเสีย เลี่ยงการยึดติด ยึดมั่นถือมั่น
14 ห้ามล่วงเกิน
-พระรัตนตรัย พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พระศาสดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์
สมณะ ชีพราหมณ์
-บิดามารดา ผู้มีพระคุณ
-ครูบาอาจารย์
-สามี ภรรยา
15 ให้อภัย อภัยทาน สำคัญมากนะค่ะ หากเราไม่ให้อภัยผู้อื่น เจ้ากรรมนายเวรจะให้อภัยเราได้อย่างไร
16 หมั่นขอขมาเจ้ากรรมนายเวรโดยการกระทำความดีให้มากแล้วอธิฐานจิตโอนบุญชดใช้กรรมเก่าหรือการกระทำที่ผิดพลาดให้หมดไป ขอขมากรรม สิ่งที่เราทำไม่ดีต่อสิ่งศักสิทธิ์ ผู้มีพระคุณ เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ตั่งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน ณ ชาติ ทำบุญเพื่อเป็นแสงสว่างให้เกิดปัญญา แก้ไขบาป

17 เลี่ยงการบนบานสานกล่าว เพราะเป็นการรบกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากมีการบน หรือตั่งสัจจะอธิฐานใดมาก่อนให้ถอนคำอธิฐานและขอขมากรรมแม้จะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม โดยการจุดธูป นำดอกไม้ น้ำเครื่องบรวงสรวงมาขอขมากลางแจ้ง
18 อาชีพต้องห้าม- การค้าขายศัสตราวุธ
– การค้าขายมนุษย์
– การเลี้ยงสัตว์เพื่อขาย เพื่อฆ่า
– การค้าขายน้ำเมา
– การค้าขายยาพิษ
19 เลี่ยงทานเนื้อสัตว์ ทานมังสวิรัติ หรือกินเจ ตามโอกาส หรือหาโอกาสทำในวันพิเศษเช่นวันเกิด วันพระ หรือตามความสะดวก
20 มีพรหมวิหาร 4 -เมตตา ปราถนาให้คนทั้งโลกมีแต่ความสุข
-กรุณา มีเมตตาช่วยเหลือให้ผู้อื่นมีความสุขโดยเราไม่เดือดร้อน
-มุทิตา ยินดีเมื่อเห็นเขามีความสุข
-อุเบกขา วางเฉยในสิ่งที่เราทำอะไรไม่ได้
21 วันธรรมดารักษาศีล 5
22 วันพระรักษาศีล 8 หรือศีลอุโบสถ
23 ทำญาณภาวนาทุกวัน เช้า บ่าย ค่ำ หรือเท่าที่จะหาโอกาสทำได้
24 สำรวมระวัง กาย วาจา ใจ มิทำให้เกิดโทษภัยต่อตนเองและผู้อื่น
25 เข้าอบรมเจริญสมถกรรมฐานในสถานที่วิปัสสนาตามโอกาสอันควร เพราะเราจะได้นำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทำให้เกิดบารมีเร็วขึ้น
26 ใ ช้ทรัพย์ให้ความสุขอิ่มเอิบสำราญแก่ตนและผู้อื่นอย่างเหมาะสม
27 ใช้ทรัพย์ป้องกันอันตราย
28 ใช้ทรัพย์ทำพลี
– ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ
– อติถิพลี ต้อนรับแขก
– ปุพเพตพลี อุทิศให้ผู้ตาย บรรพบุรุษและเครือญาติ รวมถึงสัมภเวสี
– ราชพลี เสียภาษีอากรให้หลวง
– เทวตาพลี ทำบุญทำความดีอุทิศแก่เทวดา
29 ศึกษาโพชฌงค์ 7 หมายถึงคุณธรรมที่เป็นองค์ประกอบให้เกิดการรู้แจ้ง มี 7 ประการคือ
1 สติ สติความระลึกได้ การมีสติในการตามรู้ผัสสระ
2 ธรรมมะวิริยะ การสอดส่องธรรมเพื่อขจัดกิเลส ตัณหา และเพื่อการแก้ไขปัญหา
3 วิริยะความเพียร ความเพียรในข้อ1และข้อ2
4 ปิติ ความอิ่มใจ ในบุญในการละกิเลส
5 มีความสงบไม่ว่าจะมีสภาวะใดที่เกิดขึ้น ให้ตั่งสติ คือเป็นสมาธิ และใช้ปัญญาพิจารณาแก้ไข
6 สมาธิ คือความตั่งมั่นมากยิ่งขึ้นจะเกิดจิตที่เป็นหนึ่ง
7 อุเบกขา คือการปล่อยวาง
30 อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ดื้อดึง
31 พูดจาอ่อนหวาน
32 กราบไหว้ผู้ที่ควรกราบไหว้ เช่น ครูอาจารย์ ผู้ที่เราเคารพ
33 ต้อนรับผู้ที่ควรต้อนรับ เช่น แขก มิตรสหาย
34 บูชาผู้ที่ควรบูชา เช่นพระรัตนตรัย คุณบิดา มารดา
35 สักการะผู้ที่ควรสักการะ เช่น ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระภูมิ เจ้าที่เจ้าทาง ที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน และคู่บ้านคู่เมืองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งด้วยดอกไม้ธูป เทียน จิตใจที่เคารพศรัทธา หรือ สิบนิ้วพนม หากไม่สะดวกก็ตั่งจิตอธิฐานในใจ
36 ตรวจงานด้วยองค์ 3 เช้า เที่ยง เย็น พร้อมด้วย
*1 ตาดี หมั่นสังเกตพิจารณาให้ดี
2 ขยันหมันเพียร
3 ถึงพร้อมด้วยที่อาศัย การรู้จักคนกว้างขวาง
37 ช่วยเหลือกิจการงานผู้อื่น
38 แบ่งปันบุญที่ตนได้กระทำแล้ว
39 หาโอกาสทำกฐิน ให้มาก**ปัจจุบันสามารถร่วมทำ กฐินช่วยชาติกับหลวงตามหาบัว***
ธ.กสิกรไทย สาขาเอกมัย บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว” เลขที่บัญชี 059-2-11118-9

ธ.กรุงเทพ สาขาเอกมัย บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว” เลขที่บัญชี 063-0-04156-4

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอุดรธานี บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว” เลขที่บัญชี 510-289499-9

40 หาโอกาสร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถตามวัดต่างๆ
41 ทำให้ผู้อื่นสบายใจ ไม่ว่าจะเป็นการรับฟัง ให้สติที่ถูก ชี้ทางการแก้ปัญหา
42 หาโอกาสทำความดีทำดีในทุกๆทาง ทุกๆเวลาทุกๆ สถานที่ในอย่างที่ตัวเราและผู้อื่นไม่เดือดร้อน ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น
43 ช่วยกันปลูกต้นไม้ พยายามใช้ทรัพยากรโลกอย่างคุ่มค่า ให้มากที่สุดเลี่ยงการทำสิ่งได้ที่ทำร้ายโลก บอกกล่าวผู้อื่นหากเราบอกได้การทำบุญกับโลกกับจักรวาล คือเป็นบุญใหญ่มากๆนะค่ะยิ่งมหาสังฆทานใดๆ เราช่วยโลกเหมือนได้ช่วยจักรวาล ด้วยในโลกมี มนุษย์ มีสัตว์ และ สิ่งต่างๆ มากหมาย หากเราช่วยกันดูแลรักษา เหมือนเราได้สร้างบุญ ที่ยิ่งใหญ่มากๆนะค่ะ
44 อย่าลืมตน หมั่นพิจารณาตน สุดท้ายทุกคนก็หนีความตายไม่พ้น ตายไปก็ไม่สามารถนำสิ่งใดติดตัวไปได้นอกจากบุญและความดี นรกที่แรกก็คือใจเราเอง ผิดชอบชั่วดี เราหลอกผู้อื่นได้แต่ หลอกตัวเอง หลอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลอกเจ้ากรรมนายเวร หรือผู้ที่เราทำร้ายไม่ได้ ความลับไม่มีในโลก หากผิดพลาดไปแล้วให้สำนึกผิดแก้ไข เริ่มทำดีแก้บาป ก็จะเสมือนเกลือที่โดนน้ำละลายไปเรื่อย ความผิดพลาดก็จะถูกบุญ หรือความดีแก้ไขบาปจนหมดสิ้นไป
45 กินเจกินมังสะวิรัตหรืองดทานเนื้อสัตว์หรือเลี่ยงทานเนื้อสัตว์ เป็นบางมื้อหรือบางเวลาบางวันตามสะดวก
46 ทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ สร้างวัด สร้างพระประทานหรือทำบุญกับผู้ปฎิบัติธรรม
47 ทำทานกับคนหรือสัตว์
48 สืบชะตาตามประเพณี ตามพิธีกรรมโบราณ ตามโอกาสเช่นสืบชะตาปีใหม่
49 บริจาคทรัพย์เช่นเงินหรือเสื้อผ้า หนังสือ ของใช้ต่างๆ
50 ปล่อยสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่จะโดนฆ่า โดนทารุณกรรม เช่นปลาดุกในตลาด
51 ปล่อยปลาไหล นก กบ 2,7,9ตัว
52 ปล่อยเต่า 1 ตัว
53 ปล่อยหอยขมเกินอายุ เช่น อายุ 25 ปี ให้ปล่อย 26 ตัว
54 ร่วมทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์ใหญ่ เช่นชีวิตวัว ควาย
55 บริจาคเลือด หรือร่วมซื้อเลือดให้กับผู้ป่วยอนาถา ตามโรงพยาบาลต่างๆเช่น
สภากาชาดไทย สำนักงานจัดหารายได้ โทร 02-256-4440-3
ธ ไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย 045-2-48899-3
ธ กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ 101-0-11980-6
โรงพยาบาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
56 ร่วมทำบุญบริจาคเงินซื้อขาเทียม ตามโรงพยาบาลต่างๆ ซื้อหรือร่วมบริจาค รองเท้า หรือยานพาหนะต่างๆ ให้กับคนยากจนตามกำลังหรือปัจจัย
ธนาคารกรุงเทพสาขาถนนสุเทพ 504-0152604 เชียงใหม่
ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาชิดลม 001-4760008
57 เติมน้ำมันตะเกียงที่ศาลเจ้าจีน หรือถวายค่าน้ำค่าไฟวัด
58 ไหว้ศาลเจ้าหลักเมือง
59 ทำบุญบ้านเด็กกำพร้า คนแก่ชรา คนพิการ ด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น เงิน เสื้อผ้า
60 บริจาคยารักษาโรค ร่วมซื้อเครื่องมือแพทย์
61 ทำบุญโรงศพ หรือร่วมบริจาคซื้อโรงศพ
62 ไปขอพรขอบารมีกับพระประทาน หรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่วัด โดยการสวดมนต์ทำสมาธิ กรวดน้ำแผ่เมตตา
63 สวดพระพุทธคุณของหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงบุรี
64 สวดพระคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า ควรสวดตอนเช้า ตั้งแต่ตื่นนอน
พระคาถาเรียกทรัพย์
พุทธมะอะอุ นะโมพุทธายะ 1 จบ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทธิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทัสสะ สวาโหม3 จบ
พระคาถามหาลาภ
นะมามึมา มหาลาภาอิติพุทธัสสะ สุวัณณังวา ระชะตังวา มะนีวา ธะนังวา พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง 3จบ
พระคาถาผูกใจ
พระพุทธังร่วมจิต พระธัมมังร่วมใจ พระสังฆังหลงใหล ร่วมใจพระพุทโธ นะโมพุทธายะ
พระคาถามหาพิทักษ์ จิตติ วิตัง นะกรึง คะรัง 3 จบ เช้า-เย็น หลังจากนั้นสวดบ่อยๆตามที่ต้องการ
เป็นพระคาถาของหลวงพ่อปาน วัดบางโคนม ซึ่งเป็นพระคาถาทางอิทธิฤทธิ์
65 ไปบวชพราหมณ์ 3,5,7,9 วัน หรือนุ่งขาว ห่มขาวอยู่กับบ้านสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิ กรวดน้ำ รักษาศีล ไม่ท่านเนื้อสัตว์
66 จุดธูปกลางแจ้ง 16 ดอง หรือ 21 ดอง เทียน 1 คู่ พร้อมดอกไม้หรือพวงมาลัย อธิฐานขอขมากรรม ที่ได้กระทำ เช่น การบนบานศาลกล่าว ผิดผีผิดครู ลบลู่ล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธ์ขอให้ท่านอโหสิกรรม ยกโทษให้ และเปิดทางสว่างให้กับชีวิตให้ได้มีสติ สมาธิปัญญา มีโชคมีลาภ ตามที่ปรารถนา แล้วไปทำบุญตามเจตนา
67 ทำบุญกับมุลนิธิยูนิเซฟ หรือให้ทุนการศึกษาเด็กยากจน
68 ทำบุญกับศูนย์มะเร็ง หรือมูลนิธิเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี โทร 036-621796
69 ทำบุญกับวัดพระบาตน้ำพุ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
0-3642-8222 หรือ 1188 ชื่อบัญชี โครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก
ธ. กรุงเทพ สาขา สาธุประดิษฐ์ 171 7 04444 8
ธ. ไทยพาณิชย์ สาขา ตริเพชร 006-2-70104-0
70 ถวายหลอดไฟให้วัด ซื้อหลอดไฟให้มูลนิธิต่าง ให้แสงสว่างกับดวงชะตาของตน
71 ทำบุญกับผู้ประสบภัย หรือผู้ตกยาก
72 ร่วมทำบุญบวช สัมเณรภาคฤดู บวชนาค หรือบวชพระ
73 เลี่ยงการว่าร้าย ผู้อื่น ไม่กล่าวถึงผู้อื่นในทางเสียหาย
74 อาบน้ำมนต์ โดยการขอน้ำมนต์จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือไหว้พระ นำน้ำถวายพระขอน้ำที่ถวายหน้าพระให้เป็นน้ำมนต์ เมื่อสวดมนต์ให้นำมาอาบ ดื่ม พรมตัว
75 เลิกวิตกกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นพยายามละความเกียจคร้านทำให้มากแต่ทำด้วยความมีสติ มีสมาธิ และใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบ อย่ากลัวที่จะผิดพลาด เพราะคนที่ไม่เคยผิดพลาด ก็คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยทำให้ดีที่สุด คิดดี ทำดีให้มากที่สุด หากกังวล ให้ภาวนาและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญทำความดี
76 มีระเบียบวินัยแก่ตนเองและผู้อื่นไม่สร้างหนี้และควรรีบเคลียหนี้สินของตนเองให้เร็วที่สุดอย่างซื่อสัตย์
77 ไม่คิดถึงอดีตที่แก้ไขไม่ได้ อย่านำมาเป็นทุกข์ เพราะไม่สามารถช่วยอะไรได้มีแต่นำมาซึ้งความเสื่อม ขัดโชคขัดลาภ ตั้งสติแก้ไขความผิดพลาดโดยการทำความดี แก้กรรมของตน โดยการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น
78 มีความอดทน เป็นผู้ว่าง่าย มีความเพียร ไม่เกียจคร้าน
79 ไม่คบคนพาล คบบัณฑิตคบผู้รู้ มั่นสอบถามข้อสงสัยนำมาคิดพิจารณา แสวงหาความรู้ใส่ตนพัฒนาตนเอง
80 ฟังให้มาก เป็นผู้ฟังที่ดี
81 พยายามตื่นแต่เช้า และไม่นอนดึก
82 อย่าเครียด เมื่อเครียดก็พยายามมีสติไม่ระแวง มีความระมัดระวัง ไม่ประมาท หัดมองโลกในแง่ดี
83 แบ่งเงินทำบุญทำทานทุกครั้งที่ได้รับเงินมากน้อยแล้วแต่โอกาส
84 หาจุดมุ่งหมาย หาความปรารถนา หรือมีความใผ่ผันที่ดี อย่าดูถูกตัวเองและผู้อื่นว่าทำไม่ได้แต่ให้คิด พุด ลองพยายามทำก่อนค่อยตัดสินใจผู้อื่นดั่งสุภาษิตที่ว่า ไม้ล้มข้ามได้ คนล้มอย่าข้าม
85 ดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกายทุกวัน วันละ 15 นาทีเป็นอย่างต่ำดูแลการกินการนอนการพักผ่อนให้แก่ร่างกายอย่างสม่ำเสมอ
86 ผู้ที่เคยทำแท้ง และผู้ที่มีอุปสรรคในการมีบุตรให้ขอขมากรรมถึงดวงวิญญาณที่ได้ทำแท้งหรือที่แท้งไปกับพระประธาน ธูป 3 ดอก เทียน 1 คู่ ดอกไม้ ตั้งจิตให้หมั่นตั้งนะโม 3 จบ ตั้งใจถึงพระประธาน บิดามารดา ครูอาจารย์ ดวงวิญญาณเพื่อขอขมา ขออนุโมทนาบุญ ขอให้พ้นทุกข์ และได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี ใส่บาตรพระผดุงมาร 3 “ หนังสือธรรมะ อาหาร น้ำ ดอกไม้ ธูปเทียน อาหารแห้ง กรวดน้ำ ทำบุญกับเด็ก อย่างน้อยทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง กรวดน้ำ หมั่นปล่อยสัตว์ทีจะโดนฆ่าตามกำลังทรัพย์ด้วยความตั่งใจ ถ้าสะดวกปล่อยเกินอายุของตนและคู่ครอง ทำบุญโลงศพ และทำบุญบริจาคเลือดหรือร่วมซื้อเลือดให้ผู้ป่วยอนาถา ทำบุญบ้านเด็กกำพร้า เด็กพิการทำไปเรื่อยๆๆ ตนกว่าเราจะหมดอายุขัยอย่างน้อยเดือนละ 1ครั้ง มูลนิธิเด็กกำพร้า บ้านกิ่งแก้ว ธ กรุงเทพ สาขาประตูเชียงใหม่ 424-0-38423-2
87 สามีมีชู้ ลูกติดยา โอปติกะ สังฆทาน 1 ชุด อาหารคาวหวาน 1 ชุด น้ำ ผลไม้ พระพุทธรูปหน้าตัก กว้าง 5 “ ผ้าจักร 1 ชุด หนังสือธรรมมะ อาหารแห้ง อาหารสด ดอกไม้ ธูปเทียน อย่างต่ำ 9 ครั้ง
88 ทำบุญช่วยโลก กับ กรีนพีซ มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว ธ ไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน 014-2-45600-2 ธ กรุงเทพ สาขาซอยอารีย์ 127-3-12355-2
89 กวาดใบไม้ในสวนหรือหรือบริเวณวัด โดยการกวาดวัดพร้อม กับกวาดใจเจริญวิปัสสนากรรมไปด้วย พิจารณาไปด้วยตามหลักของธรรมชาติ มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มีตายเป็นธรรมดา
90 แก้กรรม จุดธูป 3 ดอกกลางแจ้งตั้งนะโม 3 จบ ขอขมากรรม ขอมีเมตตาอโหสิกรรม ทำบุญถวายตามเหตุที่เกิดขึ้นคำกล่าวนำก่อนทำสมาธิเพื่อแก้กรรม
ตั่งนะโมฯ3จบหรือระลึกถึงพระศาสดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพขอพระองค์เป็น
ประธานเป็นที่พึ่ง

“ถึงเจ้ากรรมนายเวรของลูก ขณะนี้ลูกชื่อ นาย/นาง/นางสาว ………….นามสกุล……………….เกิดวันเดือนปี.กำลังทำสมาธิถึงเจ้ากรรมนายเวรของลูกอยู่ ซึ่งไม่ว่าเจ้ากรรมนายเวรของลูกจะเป็น คนใกล้ตัว สัตว์ใกล้ตัว เทวดาใกล้ตัว ทั้งที่มีชีวิตอยู่และดับสูญกลายเป็นจิตวิญญาณเป็นเทพแล้วก็ตาม โดยเฉพาะโลกนี้ และทั่งสากลพิภพ ทั่วสากลโลก
ชาตินี้ ภพนี้กับชาติถีงจะเป็นคนละคนกันแล้ว แต่ผลกรรมยังตามมาตอบสนองอยู่ ตอนนี้ลูกได้รับรู้แล้วว่าผลกรรมมีจริง จากการที่ลูกประสบปัญหาต่างๆ ( บอกปัญหาที่เกิดขึ้นหรือโรคที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ละเอียดที่สุด) ซึ่งลูกรู้แล้วว่ามันเจ็บปวดเพียงใด มาบัดนี้ได้รับรู้ผลกรรมที่ลูกทำไว้กับท่านในอดีตชาติแล้ว ลูกสำนึกบาปแล้ว ลูกจึงขอทำสมาธิ ถือศีล 5 การทำความดี จะพยายามไม่กระทำสิ่งที่เป็นบาปและพยายามพัฒนาตัวเองให้ยิ่งๆขึ้นไป การทำสมาธินี้ลูกได้ตั่งจิตกระทำเพื่อเอาผลบุญให้แก่ท่าน เพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรเห็นว่าลูกได้สำนึกผิดแล้ว
ลูกสำนึกบาปบุญ คุณ โทษ กรรมเวรต่างๆที่ลูกได้ทำแล้ว โดยถ้าท่านพอใจกับการทำสมาธิ ถือศีล 5 การทำความดี ขอให้ท่านอนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านอภัยทานให้ลูก ขอให้ท่านมีความสุขและขอให้ท่านนำเอาสิ่งที่ท่านทิ้งไว้กับลูกกลับคืนไปด้วย ด้วยการให้อาการและปัญหาต่างๆหายเป็นปลิดทิ้ง โดยลูกจะขอนั่งสมาธิ ณ บัดนี้”
การทำสมาธิเพื่อแก้กรรมนี้จะทำในช่วงเวลา ใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องจิตใจสงบขอให้ตั่งนะโม 3จบก่อนตั่งจิตถึงพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มั่น จะมีพลังจิตที่สมบูรณ์ ส่วนการนั่งสมาธิ จะใช้เวลานั่งนานกี่นาทีก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะสดวกตามอัตภาพที่เราสามารถทำได้แบบไม่เดือดร้อน ก่อนนั่งให้ภาวนาบอกเจตนาที่จะนั่ง นั่งเสร็จให้แผ่เมตตา กรวดน้ำโดยใช้น้ำสะอาดเทหรือหยาดลงในดินอธิฐานถึงบุญที่ได้ทำมาถวายบูชาถึงเจ้ากรรมนายเวรของลูกอยู่ ซึ่งไม่ว่าเจ้ากรรมนายเวรของลูกจะเป็น คนใกล้ตัว สัตว์ใกล้ตัว เทวดาใกล้ตัว ทั้งที่มีชีวิตอยู่และดับสูญกลายเป็นจิตวิญญาณเป็นเทพแล้วก็ตาม โดยเฉพาะโลกนี้ และทั่งสากลพิภพ ทั่วสากลโลกนึกถึงปัญหาที่มีและความปราถนาที่อยากให้สำเร็จ
***************************************************************
91 ดวงตก สวดอิติปิโสเลยอายุของหลวงพ่อจรัล วัดอัมพวัล สิงห์บุรี มีเวลาไปปฎิบัติธรรมที่วัด เดินจงกลม กรวดน้ำทำบ่อยๆ อาบน้ำมนต์ ทำบุญ ทำทาน
92 หมั่นถวายข้าวสารจะร่ำรวยอุดมสมบูรณ์
93 การช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ ห้ามสาปแช่ง ผู้อื่นคิดดีทำดีพูดดีกับผู้อื่นอย่ามองแต่ข้อเสีย พยายามมองข้อดีของเค้า แต่ควรระวังในข้อเสียของเค้า เลือกใช้แต่ข้อที่ดีๆๆ ความผิดของตนเองเท่าเส้นผมของผู้อื่นเท่าภูเขา
94 กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ ในสิ่งที่ดี อย่างถูกจังหวะ ถูกเวลา ถูกกาลเทศะและเหมาะสม ผู้ที่ไม่เคยทำผิดก็คือผู้ที่ไม่เคยทำสิ่งใดเลย
95 ไม่เอารัดเอาเปรียบ ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นค่าแรง การใช้แรงงาน ผู้อื่นให้เหมาะสม
96 ตั่งใจทำงานในหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง ตามหน้าที่ของตน
97 ไม่ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย ผิดศิลธรรม
98 อย่าหูเบาเชื่อคนอื่น ทำสิ่งใดให้พิจารณาให้ถ้วนถึ่ ในโลกนี้การเข้าใจผิดเป็นเรื่องง่าย คนเราส่วนใหญ่มักมองโลก มองผู้อื่นในแง่ร้าย หากได้ยินได้ฟังสิ่งใดมา ให้พิจารณาให้ดี ก่อนตัดสินใจควรถามไถ่ สืบหาความจริงก่อน
99 ควรอ่าน ฟัง สังเกตให้มาก เช่นการอ่านประวัติพระพุทธเจ้า อ่านประวัติผู้ที่ประสบความสำเร็จเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางชีวิตที่ดี ดูว่าสิ่งใดเค้าทำพลาด เราควรเลี่ยงสิ่งใดที่เราควรเรียนแบบ
100 หากสามารถทำได้ควรเลือกชื่อ นามสกุลที่เป็นมงคล ถูกต้องตามหลักทักษา ตามกำลังดวงดาว ตามธาตุ ของตัวเราหรือผู้ที่เรารักเพราะชื่อนามสกุล เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวเรา
101 จุดเทียนสะเดาะเคราะห์ สืบสะตารับโชค เมื่อรู้สึกว่ามีเคราะห์หรืออุปสรรคโดยทำเองอย่างง่ายๆๆหรือบูชาตามวัดที่มี บูชาเองโดยใช้เทียนแดง3เล่มโดยการตั้งจิตอธิษฐานขอให้เทียนนี้เป็น เทียนสะเดาะเคราะห์ สืบสะตารับโชค เสร็จแล้วสวดพระคาถาชินบัญชรบทเต็มอย่างน้อย1จบ หรือ 10 จบ โดยมีเครื่องสักการบูชา ธูป เทียน ผลไม้ น้ำ อย่างละ 9*ชินะบัญชะระ ปะริตตังมังรักขะตุสัพพะทา ขอเชิญพระคาถาชินบัญชรปริตรจงรักษาข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ
102 การดูดวง การดูฮวงจุ้ย โดยไม่งมงาย ไม่ประมาทเพื่อเป็นแนวทางชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อมองหาเหตุ ป้องกันภัย และส่งเสริมดวงชะตาให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ปราถนาทุกอย่างแก้ไขได้ ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน หากหมอดูหรือซินแส รู้หมดทุกเรื่องก็คงไม่ ดูดวง หรือดูฮวงจุ้ย คงดูรางวัลที่ 1 เป็นแน่แท้ ศาสตร์แห่งการดูดวงหรือ
103 ให้แบ่งเงินจากรายได้ที่ได้รับมาทุกครั้ง 10%ของรายได้หรือมากกว่านั้นถ้าสดวกนำมาเก็บไว้ในที่ปลอดภัยจริงๆและไม่คิดถึงเงินจำนวนนี้จนกว่าได้มากพอจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินจำนวนนี้เมือได้มากพอให้นำไปลงทุนในกิจการที่มั่นใจให้ออกดอกออกผล โดยการหาข้อมูลให้ละเอียดปรึกษาผู้รู้ อ่านหนังสือ ดูตลาด ทำทุกอย่างอย่างรอบคอบ ไม่ประมาท รอบคอบ อย่าไว้ใจใคร แต่ไม่ใช่ระแวง
104 เอกสาร สัญญา คนรอบข้างต้องรอบคอบ มีการตกลง อย่างถูกต้อง ชัดเจนหากจะทำการสิ่งใด เพื่อที่จะได้ไม่ถูกหลอกหรือโดนหักหลัง หรือเสียรู้ เสียความรู้สึกทีหลัง หากไม่แน่ใจให้ปรึกษาผู้รู้เช่นทนายความ อย่าเสียดายเงิน ไม่เช่นนั้นหายเสียหายมากกว่าเช่น เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย
105 วางระบบงานให้ดี อย่างเช่นระบบงานของเซเว่น หรือซีพี โดยการหาข้อมูลแล้วนำมาประยุกต์ใช้ ต้องสามารถสรุป ได้ทันทีว่ามีทุนเท่าไหร่ กำไรเท่าไหร่เป็นต้นอย่างละเอียด
106 ต้องซื่อสัตย์ จริงใจ ซื่อตรงต่อเวลา ต่อลูกค้า ต่อหุ้นส่วน
107 ในกระเป๋าเงินจะต้องใส่เงินให้เต็มอยู่เสมอ
108 ทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองทุกวันอย่างระเอียดโดยการจดบันทึกทุกครั้งที่ได้เงินและจ่ายเงิน พยายามประหยัดจ่ายในสิ่งที่จำเป็น อย่าฟุ่มเฟือย ฝึกเอาชนะใจตนเอง
109 ให้รู้จักดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเองที่มีอยู่ให้ปลอดภัย อย่าไว้ใจใคร พี่น้องยังฆ่ากันได้เพราะเงิน ความโลภมีกันทุกคน อย่าขาดสติ
110 ให้พยายามเก็บเงินซื้อบ้าน มีหลักทรัพย์หลักฐานเป็นของตัวเอง มีอาณาจักรเป็นของตนเอง
111 เพิ่มทักษะ เพิ่มความรู้ ความสามารถ ให้ตนเอง พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะทางเทคนิค หรือทางเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
112 สะสมเงินทุนกับแหล่งเงินทุนที่น่าเชื่อถือเช่น สลากออมสิน กองทุนทองหรืออื่นๆๆ ให้เกิดความมั่นคงในอนาคต
113 มีทัศนคติที่ดีและเปิดกว้าง จงหมั่นสนทนากับผู้รู้ เพื่อนร่วมอาชีพและต่างอาชีพแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
114 มีความกระตือรือร้น แบ่งเวลาให้ถูก จัดระบบการทำงานให้ดี อย่าเกียจคร้าน พยายามพัฒนาตนเองให้ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ฝึกใช้สติปัญญา
115 จงนับถือตนเอง รักตนเอง ดูแลตนเอง
116 ดูแลครอบครัวอย่างดี
117 จัดทำพินัยกรรมไว้ให้เรียบร้อยอย่างยุติธรรม
118 เสียภาษีอย่างซื่อตรง กตัญญูและตอบแทนคุณในทุกอย่างที่เอื้ออนุเคราะห์เรามาตั่งแต่ธรรมชาติ บรรพชน ประเทศชาติโลก จักวาบ โดยเฉพาะผู้มีพระคุณ
119 บริจาคเงินเข้ามูลนิธิช่วยเหลือสังคม สาธารณะ องค์กรศาสนา อย่างเต็มใจ
*เคล็ดลับจากหนังสือของหลวงพ่อจรัล
ทุกวันให้สมาทานศิล 5 เมื่อได้สวดมนต์ภาวนา เดินจงกลม นั่งสมาธิ แผ่เมตตาจิตแล้วให้สวดคาถาเรียกทรัพย์ เรียกลาภ หรือบทอื่นแล้วนำเงินใส่กล่องเอาไว้ทำบุญเสร็จแล้วให้ไปกรวดน้ำ เรียกว่าเราได้ทำครบคือมีศิล ทาน ภาวนาจะเกิดอานิสงฆ์ใหญ่ให้ทำทุกวัน เมื่อสะดวกให้รีบนำเงินไปทำบุญตามที่ตั่งใจ
*อย่าลืมอธิฐานก่อนทำความดี และ สำคัญ อย่าลืม แผ่เมตตาและกรวดน้ำด้วยความตั้งใจนะค่ะ ระวังเรื่องคำอธิฐานด้วยนะค่ะควรชัดเจน เหมาะสมเป็นไปได้ ค่อยๆ อธิฐาน อย่าโลภนะค่ะ
เมื่อมีความเชื่อมั่น ศรัทธา ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแน่ ยิ่งทำมากยิ่งได้มาก กรรมคือการกระทำ บุญบาปเป็นของเรานะค่ะใครทำให้ ก็ไม่เท่าเราทำเองนะค่ะ ทำเช่นใดแน่นอนก็ได้เช่นนั้น ดั่งที่มีคำสอนและคำแผ่เมตตาที่ว่า
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน เป็นผู้รับผลของกรรม เป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัย กระทำกรรมอันใดไว้ จะดีหรือชั่ว จะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น
สัตว์ทั้งหลายที่ได้เกิดมาในโลกนี้ จงอย่าได้มีเวรเบียดเบียนกันและกัน
จงอย่าได้มีความลำบากเจ็บไข้เลย จงเป็นผู้มีสุขพ้นทุกข์พ้นภัยทั้งสิ้นกับของจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันเราได้กระทำแล้วทุกเมื่อเทอญ

Advertisements

Entry filed under: การสร้างความสุข.

การสร้างความสุขให้กับตัวเอง 10 ทางเลือกในการทำบุญ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed%d bloggers like this: